Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Van Timmers Bouw en Ontwikkeling B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenzande,
Kamer van Koophandel Haaglanden nummer 27228101

1. ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden franco teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3 Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen. Onze bescheiden mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

2.5 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur.

3.4 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.5 Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.6 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK.

4. (OP)LEVERING
4.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 Wij hebben het recht aan de opdrachtgever de kosten in rekening te brengen die ontstaan
- wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd, of niet normaal en zonder onderbreking kunnen plaatshebben;
- wanneer overheidsvoorschriften van kracht worden, ons ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet bekend waren, of bekend konden zijn.

4.3 Wanneer de zaken, na het verstrijken van de (op)leveringstijd, door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4.4 In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
b. Na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.
c. Bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

4.5 Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, zijn wij slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van de gebreken aan ons valt toe te rekenen.

4.6 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deel-leveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

4.7 Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen.

4.8 De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd.

5. SLOOPWERKEN
5.1 Indien de opdracht sloopwerkzaamheden omvat, gelden deze voorwaarden onverkort, met dien verstande dat bij het verwijderen van asbesthoudende materialen:
a. er uitsluitend worden gewerkt volgens de door de arbeidsinspectie opgestelde reglementen;
b. meerkosten als gevolg van het verwijderen van niet in de opdracht vermelde asbesthoudende materialen voor rekening zijn van de opdrachtgever;
c. de door ons personeel aan te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd;
d. geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gezondheidsproblemen van personen die zonder toestemming de betreffende ruimte(n) betreden voordat de ruimte(n) asbestvrij is/zijn verklaard, dan wel de hoeveelheid onder de door de arbeidsinspectie voorgeschreven norm ligt;
e. wij zondermeer kunnen afzien van de opdracht als geen medewerking wordt verleend aan te treffen maatregelen als genoemd in punt C.

6. MEER- EN MINDERWERK
6.1 De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van ons op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

6.2 Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
b. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

6.3 Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van onze aannemingssom tengevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.

6.4 Artikel 7A:1646 BW - c.q. toekomstige gelijke bepalingen - van het Burgerlijk wetboek wordt uitgesloten.

6.5 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

7. VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING
7.1 De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig kunnen beschikken:
a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
b. over het gebouw, terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
c. over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
d. over de verstrekkingen die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
e. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
f. over voldoende kosteloze parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
g. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie, zulks voor rekening van de wederpartij.

7.2 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

7.3 De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat de andere uit te voeren werkzaamheden en afleveringen, die niet tot ons werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan geen vertraging ondervindt.

7.4 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

8. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
8.1 De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.

8.2 Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.

8.3 Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.

8.4 Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voor ons voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving, gesteld op 10% van de aanneemsom verminderd met door ons niet gemaakte kosten.

9. VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN
9.1 Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door ons werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijld in kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van verkoop van het object, na gereedkomen der werkzaamheden in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.

10. PRIJZEN
10.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of ander opslagplaats
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

10.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel teriakel bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

11. OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

11.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.3 Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

11.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

11.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik door ons van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

12.2 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 1 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

12.3 Alle tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreemdbaar ons eigendom.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

13.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat zal de aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

13.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

13.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

13.5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

13.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging, van welke aard of door welke oorzaak ook, waarvan bij de uitvoering van het werk blijkt. Kosten van afgraving, vernietiging of anderszins, zullen dan ook nimmer door ons behoeven te worden vergoed.

13.7 Na verloop van 30 dagen na de oplevering van het werk, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien zich het geval voordoet als voorzien in artikel 7A:1645 BW, dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en ons daarvan binnen 4 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

13.8 De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens rechtverkrijgenden.

13.9 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden.

14. RECLAMES
14.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks- binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgaven van de aard en de grond der klachten.

14.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

14.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

14.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

14.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reklame is afgewikkeld.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

15.2 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

15.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

16. BETALING
16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt

16.2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

16.3 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
f. ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

17. RENTE EN KOSTEN
17.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de 30e dag na de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

17.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

18. TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. GESCHILLEN
19.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

19.2 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

19.3 Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden op 21 januari 1993 onder nummer 995.

Adres

Fultonstraat 10
2691 HA, ‘s-Gravenzande

© Timmers Bouw en Ontwikkeling B.V. 2016 | Home - Alg. voorwaarden - Disclaimer